Gå till innehåll

Ordlista

Saknar du något ord? Tipsa oss gärna.

A

Arbetsmiljöplan

Arbetsmiljöplan får ni av oss vid tidpunkten för leveransbegäran, fyll i denna och visa upp vid samrådsmötet. Ta en kopia och lämna till eventuell ansvarig byggentreprenör.

http://www.av.se/teman/bygg/arbetsmiljoplan/?AspxAutoDetectCookieSupport=1B

Boendekostnad

Räkna på din boendekostnad

http://www.swedbank.se/privat/boende-och-bolan/rakna-pa-din-boendekostnad/index.htmBolåneguidenBygganmälan

Anmälan till byggnadskontoret innan byggnationen påbörjas. http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Bygglov-och-anmalan/

När du måste ha bygglov: http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Bygglov-och-anmalan/Nar-du-maste-ha-bygglov/

När du inte behöver bygglov: http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Bygglov-och-anmalan/Nar-du-inte-behover-bygglov1/

Detta gäller för altaner: http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Bygglov-och-anmalan/Altaner/:Byggfels- och färdigställandeförsäkring

Det finns två försäkringsbolag:

GAR-BO

BostadsgarantiByggherre

Den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnadsarbeten. Byggherren är ytterst ansvarig för att byggnaden uppfyller gällande normer och bestämmelser.Byggkreditiv

Lån under byggtiden (innan lånen är placerade).Bygglov

DeZign Hus i Skåne AB fyller i de blanketter som krävs för att söka bygglov, som ni sedan undertecknar. Vi kompletterar med måttsatta plan- och fasadritningar samt hus inritat på nybyggnadskarta (tomtkarta). Att få ett bygglov beviljat tar ca 2-4 veckor, beroende på kommunens handläggningstider och förutsatt att inga hinder finns. När ni sedan erhållit beviljat bygglov önskar DeZign Hus i Skåne AB en kopia på beslutet, detta för att kunna planera in er husleverans.D

Delad entreprenad

Ansvaret är uppdelat på de olika entreprenörerna tillsammans med byggherren.E

Entreprenad

Entreprenad är ett åtagande att till ett i förväg uppgjort pris mellan en beställare och en entreprenör, utföra ett arbete eller leverans inom en viss tid

Entreprenadavtal

Juridiskt bindande dokument för köp av entreprenadtjänster.

Entreprenör

Entreprenör är ett begrepp för en företagsam person, ofta i betydelsen företagsgrundare. Hantverkare som utför byggnation (grund/bygg/el/VVS/ventilation/måleri/fasad).F

Färdigställandeförsäkring

Försäkring som skyddar beställaren i det fall leverantören/huvudentreprenören går i konkurs under byggtiden. (GAR-BO eller Bostadsgaranti)

Förbehåll

Villkor, som köparen ställer, som ska vara uppfyllda för att köp ska vara juridiskt giltigt.G

Generalentreprenad

Ett företag/En person är ansvarig för hela bygget och DeZign Hus i Skåne Ab är ansvarig för villabyggsatsen.H

Huvudritning

En huvudritning är en handling som upprättas i samband med ny- eller ombyggnad av byggnader och är en del av underlaget vid ansökan om bygglov. En huvudritning är en eller flera ritningar som i huvuddrag skall redovisa en planerad byggnads funktionella och arkitektoniska utformning samt dess anslutning till marken. Huvudritningen visar i regel byggnadens planer, sektioner och fasader samt huvudmåtten som längd x bredd och höjd. Ritningen kan i enkla fall upprättas av byggherren själv och skall då vara fackmannamässigt utförd. Vid större projekt är der i regel byggherrens arkitekt som står för huvudritningen. Huvudritningar upprättas vanligtvis i skala 1:100.K

Kontrollansvarig

Enligt Plan- & Bygglagen måste den som är byggherre utse någon att för dess räkning agera som certifierad kontrollansvarig för bygget. Detta ska ske innan arbetena påbörjas och denna person ska godkännas av kommunen. Den kontrollansvarige ska biträda byggherren, se till att kontrollplanen följs, fördela kontrollpunkter till de olika entreprenörerna, se till att kontroll utförs vid rätt tidpunkt samt slutligen sammanställa kontrollerna. Håll kontrollansvarig informerad om bland annat: information om att bygglov är beviljat, energiberäkning, datum och tid för besiktningar, underlag för geoteknik, tidpunkter i byggprocessen.

http://www.boverket.se/kontakta-oss/fragor-och-svar/tillsyn-och-kontroll/kontrollansvariga/

Kvalitetskontroll

Plan- & Bygglagen kräver att kvalitetskontroll sker via s k egenkontroll. En kontrollplan, ett slags schema över de olika byggmomenten, upprättas och godkänns av kommunens byggnadsnämnd. Checklistor signeras efter varje arbetsmoment av den som utfört arbetet. Detta gäller för såväl projektering som tillverkning i fabrik, samt arbetenas utförande på byggplats. En signerad Kontrollplan insändes efter byggnationens färdigställande till byggnadsnämnden. Ett slutbevis utfärdas som kvitto på att byggnationen är utförd enligt gällande Kontrollplan.

Köpeavtal

Juridiskt bindande dokument för köp.L

Lagfart

Lagfart är en officiell registrering av ett förvärv av fast egendom. Enligt 20 kap 2 § jordabalken ska lagfart sökas senast tre månader räknat från den dag då den handling, som grundar förvärvet, upprättades. Med förvärv avses alla typer av handlingar där äganderätten övergått på annan. Med upprättades avses den dag handlingen undertecknade.

http://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Andra-agare/Ansok-om-lagfart-eller-inskrivning-av-tomtratt/#faq:Jag-ska-kopa-eller-salja-en-fastighet

www.swedbank.se/privat/boende-och-bolan/om-boende/pantbrev-och-lagfart/

Lånelöfte

Lånelöftet är ett löfte från banken om hur mycket du får låna för att köpa bostad, baserat på din nuvarande situation och inkomst.

- Kostnadsfritt

- Gäller i 6 månader

- Du får veta hur mycket du kan låna och hur långt du kan gå i en budgivning

- Söker du via internet kan du enkelt komplettera lånelöftet till en låneansökan.

www.swedbank.se/privat/boende-och-bolan/lana-till-bostad/lanelofte/N

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta är en handling som upprättas i samband med ny- eller ombyggnad av byggnader och är en del av underlaget vid ansökan om bygglov. Nybyggnadskartan utgör ett underlag för upprättande av situationsplanen. Nybyggnadskartan utvisar fastighetens exakta läge och mått samt andra uppgifter såsom befintliga byggnader, gränser för byggrätt, anslutningspunkt för vatten och avlopp, angränsande vägar och gator samt höjdangivelser. Nybyggnadskartan upprättas vanligtvis av kommunen, byggnadsnämnden är i viss omfattning skyldig att tillhandahålla en nybyggnadskarta mot avgift. Kartan redovisas oftast i skala 1:400. Kontakta gärna oss för att upprätta en situationsplan på er nybyggnadskarta med hjälp av våra arkitekter.P

Planlösning

En planlösning är en byggnads indelning av rum med bärande väggar och mellanväggar. Oftast används begreppet planlösning som benämning på hur en bostads boyta är uppdelad i mindre enheter eller rum. Öppen planlösning innebär att man valt att inte dela av boytan med så många mellanväggar för att behålla öppenheten. Sluten planlösning innebär det motsatta – att man delat utrymmet i ett antal mindre enheter och på så vis erhållit många olika rum. En öppen planlösning ger ofta intryck av ljus och rymd, men med konsekvensen att det blir färre rum. En sluten planlösning kan ge intryck av mörker, men har fördelen med många rum.S

Samråd

När bygglovet är beviljat och innan utsättning sker, kallas man till samrådsmöte hos kommunen. Tid för detta möte bestämmer man i samråd med kvalitetsansvarige, som också ska närvara eftersom kontrollplanen ska fastställas.

Situationsplan

En situationsplan är en handling som upprättas i samband med ny- eller ombyggnad av byggnader. Den är en del av underlaget vid ansökan om bygglov och visar vad byggherren planerar att göra. På situationsplanen anges tomtens begränsning och mått samt markens nivå. Situationsplanen visar befintligt eller planerat läge för byggnader, tillbyggnader och andra anläggningar på tomten och i förhållande till tomtens gränser. På en situationsplan visas markdispositioner som planteringar, hårdgjorda ytor, p-platser och liknande. En situationsplan som ingår bland handlingar för ansökan om bygglov är oftast upprättad på en nybyggnadskarta i skala 1:400. Situationsplanen upprättas av byggherren eller av dennes arkitekt.

Slutbesiktning

Oberoende kontrollant gör en opartisk genomgång av huset tillsammans med entreprenörer och byggherre och en eventuell restpunktlista upprättas.T

Totalentreprenad

En totalentreprenad karaktäriseras av att entreprenören själv utför, eller låter för egen räkning utföra, projekteringen. Beställaren har som underlag vanligen lämnat ifrån sig någon form av enklare handlingar, där krav på den tänkta funktionen framgår, men inte exakt hur något skall vara. Entreprenadformen kallas ibland pga detta för funktionsentreprenad. Det standardavtal som gäller för totalentreprenader är ABT (Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten). Totalentreprenader, dvs entreprenader där entreprenören, utöver själva utförandet, även ska ta ta fram hela eller en väsentlig del av projekteringen.

- undersökningsskyldighet i anbudsskedet,

- ansvar,

- ändringar och tilläggsarbeten,

- information och kvalitet.U

Utsättning

När samrådsmötet är genomfört görs utsättning. Utsättning innebär att husets placering på tomten bestäms ("sättas ut"). Beslut tas även om på vilken höjd huset ska ligga i förhållande till gata och omgivning.Ä

Ändring från standardritning

Ifall ändring sker, gå igenom installationen med entreprenören på plats, se till att ändringar prisregleras skriftligen.